Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

BEVEZETÉS

A BS Optik Kft. (2030 Érd, Deák Ferenc utca 96., Cg. 13-09-148847, Adószám: 23451775-2-13) (”Napszemüveg Webshop” vagy ”Adatkezelő”), mint a www.napszemuvegwebshop.hu domainen elérhető weboldal üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak megfeleljen.
A Napszemüveg Webshop alapelve, hogy a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezelje. A személyes adatokat a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja, gondoskodik róla, hogy a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak .

FOGALMAK

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
„igénybe vevő”: az a természetes vagy jogi személy, aki a webáruházat meglátogatja, használja, regisztrációt vagy rendelést kezdeményez.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Az Adatkezelő: BS Optik Kft.
Székhely: 2030 Érd, Deák Ferenc utca 96.
Cégjegyzék szám: 13-09-148847
Adószám: 23451775-2-13
E-mail elérhetőség: napszemuvegwebshop@gmail.com

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Név: Bakos Petra
E-mail elérhetőség: napszemuvegwebshop@gmail.com
Telefon: +3620-2374428

ADATFELDOLGOZÓK
A Napszemüveg Webshop tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag a Napszemüveg Webshop-al kötött szerződés alapján.
• ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129., Cg.: 09-09-020636, adószám: 23174108-2-09) az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít.

ADATKEZELÉS
A BS Optik Kft. webáruházat tart fenn a http://www.napszemuvegwebshop.hu címen elérhető honlapon azzal a céllal, hogy az ott forgalmazott termékeket értékesítse.
A Napszemüveg Webshop webáruházzal kapcsolatos tevékenysége elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. § a) illetve f) bekezdése alapján.
A Napszemüveg Webshop, mint szolgáltató, az Eker tv. 13/A. (1) bekezdése alapján, a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések tekintetében az alábbi célokból jogosult adatokat kezelni:

 • a szerződés létrehozása,
 • a szerződés tartalmának meghatározása,
 • a szerződés módosítása,
 • a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése,
 • a szerződésből származó díjak számlázása, és
 • a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése.

A fenti célokból a Napszemüveg Webshop a webáruház szolgáltatásait igénybe vevők azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatainak és lakcímeiknek kezelésére jogosult, továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhet olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, így tehát ezen adatok tekintetében az adatkezelés kötelező. A Napszemüveg Webshop-nak mindazonáltal úgy kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközeit, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Eker. tv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
A fentebb meghatározott adatokat a Napszemüveg Webshop – a Ptk. 6:22. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően – a közte és az Igénybe Vevő között létrejött szerződés(ek)ből származó esetleges igények érvényesíthetőségére tekintettel a követelések esedékessé válásától számított öt évig kezeli.

KEZELT ADATOK

Felhasználói fiók létrehozása
Adatkezelés célja: a Weboldalon történő regisztrációval a Napszemüveg Webshop felhasználói fiókot vezet az Igénybe Vevők számára. Az Igénybe Vevő által megadott adatokat a Napszemüveg Webshop felhasználhatja a fiók kezeléséhez, ami Igénybe Vevő részére számos kényelmi funkciót biztosít (pl. korábbi vásárlások megtekintése).
A kezelt személyes adatok, melyet a regisztráció során kell megadnia:

 • vezetéknév és keresztnév,
 • lakcím, továbbá amennyiben az eltérő, úgy a számlázási cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül az Igénybe Vevő által használt IP cím is.
A vezetéknév és keresztnév, a lakcím, illetve amennyiben az nem azonos a lakcímmel, úgy a számlázási cím Napszemüveg Webshop általi kezelése az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt kifejezett törvényi felhatalmazáson alapul. Ugyanezen törvényhely hatalmazza fel a Napszemüveg Webshop-ot az IP cím és e-mail cím kezelésére, mivel az a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adat. A telefonszám kezelése az Igénybe Vevő hozzájárulásán alapul, ugyanakkor az elektronikus levelezés helyettesítése, illetve a gyors kommunikáció szempontja indokolja a kezelését.

Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció törléséig.
A regisztrációt követően azonnal elkészül az Igénybe Vevő személyes fiókja, ennek megtörténtéről az Igénybe Vevő értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A regisztráció során rögzített adatok kezelése szükséges a webáruház nyújtotta szolgáltatás teljesítéséhez, valamint az Igénybe Vevő azonosításához, így azokat a Napszemüveg Webshop a személyes fiók törléséig kezeli.

Az Igénybe Vevő a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja a honlap megfelelő felületén.

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja. Ezt a Fiók menüpont > Személyes adatok letöltése gombra kattintva teheti meg.

Az Igénybe Vevő továbbá jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezt a Fiók menüpont > Személyes adatok törlése gombra kattintva teheti meg.

A Szolgáltatás teljesítése (rendelés) és számlázás
Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő által megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításához és megszüntetéséhez, és a szerződésből származó díjak számlázásához szükség van az Igénybe Vevő személyes adatainak kezelésére.
A kezelt személyes adatok:

 • vezetéknév és keresztnév,
 • lakcím/szállítási cím, továbbá amennyiben az eltérő, úgy a számlázási cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • szállítási mód,
 • fizetési mód,
 • megrendelt termékek neve, mennyisége, vételára
 • a megrendelés időpontja,
 • rendelési szám,
 • a megrendelés során használt IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, számlázási adatokat a számla kiállításától számított 8 évig.

Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja: a megvásárolt termék kiszállításának pontos levégzése.
A kezelt személyes adatok:

 • vezetéknév és keresztnév,
 • lakcím/szállítási cím, továbbá amennyiben az eltérő, úgy a számlázási cím,
 • telefonszám,
 • vételár.

Fent nevezett adatok továbbításra kerülhetneknek a termékek kiszállítása, annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából az igénybe vett futárszolgálat felé („harmadik fél”).
Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése.
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, azaz a kiszállítás elvégzésig.

Marketing célú adatkezelés, Hírlevél feliratkozás
Adatkezelés célja:

 • Igénybe Vevőnek nyújtott tájékoztatás a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Napszemüveg Webshop hivatalos értesítéseiről;
 • az Igénybe Vevő érdeklődési körének, személyes preferenciáinak megfelelő, személyre szabott ajánlatok eljuttatása;

A kezelt személyes adatok:

 • vezetéknév és keresztnév,
 • e-mail cím,
 • IP cím.

A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül vagy a személyes fiók, „Hírlevél megrendelése/lemondása” menüpont alatt.
Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Statisztikai célú adatkezelés
Adatkezelés célja: látogatói statisztikák készítése saját, belső célra.
A kezelt személyes adatok:

 • vezetéknév és keresztnév,
 • e-mail cím,
 • az eddigi megrendelések időpontja,
 • az eddigi megrendelések összértéke,
 • a megrendelt termékek megnevezése,
 • a megrendelés során használt IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: Igénybe Vevő hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

A Látogatók, Igénybe Vevők által kezdeményezett kapcsolatfelvétel
A Napszemüveg Webshop lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő felvegye vele a kapcsolatot. A megkereséseket a Napszemüveg Webshop rögzíti. A Látogatók, Igénybe Vevők információkérésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, illetve az azokban szereplő adatokat a Napszemüveg Webshop csak rendeltetésszerűen használja fel, és a kérdés végleges megválaszolása után archiválja.
Jelen adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint az Infotv. és 6. § (6) bekezdése, miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.
Adatkezelés célja: a Napszemüveg Webshop-al történő kapcsolatfelvétel elősegítése
A kezelt személyes adatok:

 • név,
 • e-mail cím,
 • üzenet szövege.


Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének. 6.cikk
(1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig maximum 5 évig.

Egyéb adatkezelés
Adatkezelés célja: a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt, mely esetben a Napszemüveg Webshop-nak teljesítenie kell a megkeresésben foglaltakat.
A kezelt személyes adatok: Igénybe Vevő által megadott, vagy rá vonatkozó bármely személyes adat.
A BS Optik Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatkezelés jogalapja: Napszemüveg Webshop-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltatás és esetlegesen a kiszállítás megfelelő elvégzése során a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges.
Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben az Igénybe Vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Igénybe Vevő e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával adja meg Napszemüveg Webshop számára. Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Igénybe Vevőket.
A Napszemüveg Webshop az Igénybe Vevő által a Weboldalra történő belépéskor az Igénybe Vevő IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül végezhető. Napszemüveg Webshop tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben az adatfeldolgozók köre változik, úgy a Napszemüveg Webshop a mindenkori adatfeldolgozók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. Az adatfeldolgozók körének megváltozásáról a Napszemüveg Webshop jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Igénybe Vevővel.
A BS Optik Kft. tájékoztatja Igénybe Vevőket, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. A BS Optik Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

Az adatokhoz Napszemüveg Webshop azon munkatársai hozzáférhetnek hozzá, akik az Igénybe Vevőnek adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.
A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.

AZ IGÉNYBE VEVŐ JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Tájékoztatáshoz való jog: Igénybe Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
Az Igénybe Vevő hozzáférési joga: Igénybe Vevő jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van bármikor jogosult kérelmezni a Napszemüveg Webshop-tól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.
A tájékoztatáskérés az alábbiakra terjedhet ki: az adatkezelés céljaira, a személyes adatok kategóriáira, az esetleges adattovábbítás címzettjeire, az adattovábbítás céljára, az adatok
tárolásának időtartamára, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogára, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogára, az adatforrásokra vonatkozó információra, az automatizált döntéshozatal tényére, ideértve a profilalkotást is. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Helyesbítés joga: Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Igénybe Vevő ezen túlmenően saját felhasználói felületén is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Törléshez való jog: A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
 • közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Igénybe Vevőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Igénybe Vevő adatai törlését az Információk > Személyes adatok kezelése menüpont alatt kezdeményezheti email címe megadásával.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a BS Optik Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Igénybe Vevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Igénybe Vevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Igénybe Vevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozáshoz való jog: Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Igénybe Vevő adatai letöltését az Információk > Személyes adatok kezelése menüpont alatt kezdeményezheti email címe megadásával.
Tiltakozás joga: Az Igénybe Vevő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
 • közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
 • tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Igénybe Vevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A Napszemüveg Webshop arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.


LÁTOGATÓ-AZONOSÍTÓK (COOKIE, SÜTI)

Az Európai Uniós törvények értelmében a Napszemüveg Webshop felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. “cookie”-kat, “sütiket” használ annak érdekében, hogy a Napszemüveg Webshop bizonyos funkciók használatát lehetővé tegye. A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Ezek a sütik egyfelől lehetnek technikai sütik, melyek a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, másfelől lehetnek promóciós sütik, melyeket a Napszemüveg Webshop annak érdekében használ, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az igénybe vétel során.
Egyes Napszemüveg Webshop által használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik az Igénybe Vevő eszközén maradnak és lehetővé teszik a Napszemüveg Webshop számára, hogy felismerjék az Igénybe Vevő böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).
A cookie-kat az Igénybe Vevő törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint az Igénybe Vevő manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Honlapot az Igénybe Vevő abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.
Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese- szamito
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files- in-internet-explorer


KIKÖTÉS

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

Érvényes és hatályos 2018. május 24. napjától.

BS Optik Kft. http://www.napszemuvegwebshop.hu

Keresés